Nespalujme odpad!

Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu (Filipským 2:4).

Miluj svého bližního jako sám sebe (Matouš 22:39).


Bůh stvořil krásný, funkční, harmonický svět, plný bohatých vztahů a vazeb. Součástí stvoření je i člověk, lidstvo. Člověk člověka potřebuje, nejen aby užíval produkty jeho práce, ale také aby se s ním sdílel, aby v dialogu s druhými vytvářel své názory a postoje. Člověk se plně stává sám sebou až prostřednictvím druhých lidí. A tak ke skutečnému lidství patří při rozhodování a jednání myslet na druhé lidi. Sobectvím a bezohledností nakonec člověk škodí sobě samému.
Z Bible poznáváme, že vztahy mezi lidmi mají vycházet z lásky. Z lásky spontánně prožívané a ze svého prostoru nevylučující ani sebe samé. Máme druhého člověka - svého bližního - milovat jako sebe sama. Osobní postoj lásky se týká i každého subjektu, každého "já". A slovo bližní vyjadřuje, že výrazně směřuje k lidem, které známe, s nimiž se stýkáme, kteří žijí nám blízko. Znamená to jednat tak, abychom nepoškozovali druhé lidi. A jde především o ty, kteří žijí v naší blízkosti. A nemysleme jen na blízkost duchovní, ale teď především na blízkost fyzickou.
A teď se vžijme do nitra člověka, který spaluje odpad a tím otravuje ovzduší v širokém okolí, což často dopadá více na jeho sousedy než něho samého. To rozhodně není akt lásky k bližním, nýbrž projev bezohlednosti či v lepším případě hlouposti. Možná si mnozí neuvědomují, kolik zlého takovým počínáním působí. Už v dobách Nerudových byla aktuální otázka "Kam s ním?" - s nepotřebnou věcí, s odpadem. Zbavit se přijatelným způsobem odpadu zpravidla nějaké úsilí vyžaduje. Škodit kvůli tomu druhým lidem není dobré řešení. Stojí za zamyšlení, zda nezměnit svou praxi tak, abychom odpadu produkovali mnohem méně. Pak s jeho přijatelnou likvidací bude méně práce. I probíhající postní období může být inspirací pro moudré a ohleduplné nakládání s odpadem.
Ohleduplnost k druhým lidem neodlučitelně patří k životu Kristova učedníka. A je součástí dobrého zacházení s Božím stvořitelským dílem, na němž Jemu navzdory lidskému hříchu neustále záleží. A On nás lidi stvořil, abychom byli "Jeho obrazem", abychom svým jednáním Jeho dílo v dobrém užívali a dále budovali, abychom přispívali k jeho kráse a harmonii. A rozhodně ne proto, abychom sousedům smrděli svými spálenými odpady.


Jiří Nečas